Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
slovenská obchodná inšpekcia
Close up of girl hands opening an envelope with a letter inside on a desk at home

Slovenská obchodná inšpekcia, jej kompetencie, činnosť a kontrola

Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom štátnej správy, ktorý rieši primárne ochranu spotrebiteľa na vnútornom trhu v rámci Slovenskej republiky. Do pôsobnosti inšpekcie patria prakticky všetci podnikatelia, či už ide o kamenný alebo internetový predaj. Aké má kompetencie, čo kontroluje a aké sú jej právomoci? Pozrite sa s nami.

Slovenská obchodná inšpekcia a jej oprávnenia

SOI, čo je oficiálna skratka Slovenskej obchodnej inšpekcie, je štátny orgán v rámci štruktúry štátnej správy. Je orgánom kontroly vnútorného trhu s celoslovenskou pôsobnosťou. Zaoberá sa ochranou spotrebiteľa a vykonáva dozor nad vyše 350 predpismi.

Primárne rieši kontrolu a dozor nad dodržiavaním zákonov Slovenskej republiky, nariadení vlády Slovenskej republiky a výnosov ministerstiev Slovenskej republiky. Sekundárne do jej pôsobnosti patrí aj výkon kontroly a dozoru dodržiavania nariadení Európskej komisie a Európskeho parlamentu. Tak to ustanovuje zákon č. 128/2002 Z. z..

Okrem neho upravujú oprávnenia SOI tieto dokumenty:

 • vnútroštátne zákony Slovenskej republiky prijaté NRSR
 • výnosy, vyhlášky a nariadenia Vlády Slovenskej republiky
 • vyhlášky ministerstiev Slovenskej republiky
 • výnosy ministerstiev Slovenskej republiky
 • nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ES
 • rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady ES
 • nariadenia, delegované nariadenia a vykonávacie nariadenia Európskej komisie
 • vykonávacie rozhodnutia Európskej komisie
 • predpisy Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov

Organizačná štruktúra a inšpektoráty SOI

Slovenská obchodná inšpekcia je orgán štátnej správy podriadený Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky. Na jej čele je ústredný riaditeľ, ktoré vymenúva a odvoláva minister hospodárstva. Ústredný inšpektorát so svojimi odbormi sídli v Bratislave.

V rámci štruktúry tvoria ústredie SOI nasledovné odbory:

Odbor ochrany spotrebiteľa: Tento odbor rieši pôsobnosti SOI v oblastiach cestovných kancelárií, internetového obchodu, nariadení REACH o chemických látkach, práv cestujúcich v doprave, vyúčtovania bytov, dozoru nad službami mobilných operátorov, predaja výrobkov mimo prevádzkových priestorov a v oblasti reklamácie alebo záruky.

Odbor metodiky technickej kontroly výrobkov: Do pôsobnosti tohto odboru patria otázky zhody a bezpečnosti rôznych výrobkov. Odbor rieši napríklad osobné ochranné prostriedky, pyrotechniku, domáce spotrebiče, elektrické náradie, hračky, výrobky určené pre deti, fitness zariadenia, disky a pneumatiky, stavebné výrobky či tlakové zariadenia.

Ostatné odbory pôsobiace do vnútra aj navonok: K týmto patria Odbor metodiky energetickej inšpekcie, Odbor vnútornej kontroly a analýz, Právny odbor, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, Osobný úrad, Odbor Štátnej pokladnice, Odbor správy majetku a Odbor vymáhania pohľadávok.

Pokiaľ ide o územnú pôsobnosť v regiónoch, tu je štruktúra Slovenskej obchodnej inšpekcie zhodná s územno-správnym členením štátu. Pre riešenie regionálnych a miestnych otázok v rámci definovanej pôsobnosti má inšpekcia svoje krajské pobočky.

Je ich 8, v každom kraji je jedna pobočka, tu je prehľad:

 • Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre celý Bratislavský kraj
 • Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre celý Trnavský kraj
 • Inšpektorát SOI so sídlom v Trenčíne pre celý Trenčiansky kraj
 • Inšpektorát SOI so sídlom v Nitre pre celý Nitriansky kraj
 • Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre celý Žilinský kraj
 • Inšpektorát SOI so sídlom v Banskej Bystrici pre celý Banskobystrický kraj
 • Inšpektorát SOI so sídlom v Prešove pre celý Prešovský kraj
 • Inšpektorát SOI so sídlom v Košiciach pre celý Košický kraj

Pre účely správneho konania v pôsobnosti SOI sú tieto jednotlivé inšpektoráty orgánom rozhodovania prvého stupňa. Druhým stupňom je Ústredný inšpektorát.

Pôsobnosť Slovenskej obchodnej inšpekcie

Cieľom pôsobenia SOI je kontrola vnútorného trhu a poskytovaných služieb či výrobkov na tomto trhu. Tento cieľ je dosiahnutý s použitím viacerých prostriedkov, či už ide o fyzickú kontrolu a dozor, kontrolné nákupy a testovanie alebo riešenie priestupkov.

Okrem toho vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia osvetovú činnosť smerom k verejnosti. Jej súčasťou sú informácie o nebezpečných výrobkoch na trhu, ktoré by nemal spotrebiteľ používať. V rámci pôsobenia SOI je možné nariadiť stiahnutie takýchto výrobkov z predaja a tiež uloženie sankcií. SOI rieši aj podnety priamo od verejnosti.

Ak ide o procesy spadajú pod pôsobnosť SOI, sem patria:

Kontrola kvality a bezpečnosti: Primárnou pôsobnosťou je kontrola kvality a bezpečnosti poskytovaných služieb a predávaných výrobkov. Cieľom je zistiť, či sú výrobky a služby bezpečné a zhodné s technickými parametrami a či sú v dostatočnej kvalite. SOI môže kontrolovať aj predaj v správnej miere, množstve a hmotnosti.

Dozor nad dodržiavaním povinností: SOI má pôsobnosť v rámci dozoru nad dodržiavaním povinností, ktoré vyplývajú z predpisov a legislatívy. Do tejto pôsobnosti spadajú napríklad kontrola dodržiavania cenových predpisov, podmienok skladovania a dopravy, dodržiavania času predaja či dodržiavania podmienok pri ubytovaní a rekreácii.

Opatrenia na mieste: V rámci opatrení na mieste môže SOI vstupovať do priestorov podliehajúcich kontrole a ukladať ochranné aj predbežné opatrenia. Tie sa týkajú najmä poskytovania služieb alebo predaja výrobkov, šetrenia skutočností potrebných na zistenie súladu praktického výkonu s predpismi či odoberania vzoriek.

Ukladanie zákazov: Ak to je nevyhnutné, pôsobnosť SOI zahŕňa aj ukladanie zákazov. Môže ísť o zákaz dodávky, predaja alebo použitia výrobkov, zákaz poskytovania služieb, zákaz používania neoverených určených meradiel či dokonca zákaz prevádzkovej alebo obchodnej činnosti. Zakázať je možné aj pokračovanie predajnej akcie.

Ukladanie pokút: V prípade zistení závažných porušení povinností pri predaji a poskytovaní výrobkov a služieb je SOI oprávnená udeliť aj pokuty. Tie môže ukladať na mieste alebo v rámci správneho konania. V tomto prípade je miestne príslušný inšpektorát prvostupňovým orgánom, ústredie SOI je orgánom rozhodnutia druhého stupňa.

Informovanie verejnosti: Veľmi dôležitou oblasťou pôsobenia SOI je aj informovanie širokej verejnosti. To spočíva najmä v informovaní o nebezpečných výrobkoch na našom trhu. Môže ísť o produkty rizikové pre malé alebo väčšie deti, o výrobky s rizikovým zložením alebo o výrobky predstavujúce riziko úrazu pri používaní.

Kontrolná činnosť, práva a povinnosti pri výkone inšpekcie SOI

Kontrolou Slovenskej obchodnej inšpekcie sa rozumie proces zisťovania skutočného stavu v porovnaní so stavom predpísaným. Výkon kontroly SOI je zameraný na zistenie nedostatkov a ich nápravu, prípadne odstránenie škodlivých následkov.

Za týmto účelom môže Slovenská obchodná inšpekcia uložiť:

 • opatrenia priamo na mieste, čo umožňuje Zákon o štátnej kontrole
 • opatrenia všeobecného typu, čo umožňuje Zákon o trhoviskách
 • ochranné opatrenia a to na základe Zákona o štátnej službe a Zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody
 • iné opatrenia v rámci správneho konania a to podľa Zákona o stavebných výrobkoch a Zákona o reklame
 • zákaz dodávky a predaja výrobkov alebo poskytovania služieb, ak nezodpovedajú predpisom
 • nariadenie o okamžitom stiahnutí výrobku z trhu a ak treba, tak aj jeho zničenie na náklady kontrolovanej osoby

Súčasťou kontrolnej činnosti môžu byť aj odoberanie vzoriek na ich posúdenie. To sa netýka vzoriek potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov.

SOI vykonáva kontrolu prostredníctvom inšpektorov. Tí sú povinní sa preukázať preukazom, vykonať záznam z každej kontroly, objektívne zisťovať celý stav a vychádzať pri kontrole iba z vlastných zistení. Inšpektori sú na ochranu oznamovateľa povinní utajiť jeho identifikáciu, okrem tých prípadov, kedy sú doklady od neho nevyhnutné ako dôkaz.

Medzi oprávnenia inšpektorov pri kontrole patria aj tieto:

 • vstúpiť do priestorov, ktoré súvisia s činnosťou kontroly a kde je možné vykonávať kontrolu, dozor alebo dohľad
 • overiť totožnosť kontrolovaných osôb alebo ich zamestnancov a požadovať od týchto osôb informácie, doklady, údaje, vysvetlenie a dokumenty súvisiace s kontrolou
 • odoberať vzorky výrobkov na posúdenie ich kvality, bezpečnosti alebo zhody
 • vydávať záväzné pokyny na odstránenie nedostatkov, príčin a škodlivých následkov
 • vydávať opatrenia typu zákazu predaja a použitia, zákazu výkonu prevádzkovej alebo obchodnej činnosti či zákazu predaja a poskytovania služieb na trhu
 • ukladať blokové pokuty podľa zákona o ochrane nefajčiarov
 • zakázať používanie neoverených určených meradiel
 • nariadiť znehodnotenie výrobkov v prípade, ak je zjavné, že nie sú bezpečné

Ak ide o práva a povinnosti kontrolovaný osôb, sem patria:

 • právo odobrať samostatne kontrolné vzorky výrobkov za účasti inšpektorov a ponechať si časť z každej takto odobratej vzorky pre SOI
 • právo podať proti akýmkoľvek opatreniam zo strany inšpektorov na mieste námietku, prípadne podať námietku písomne a to v lehote najviac do 3 dní
 • povinnosť umožniť inšpektorom Slovenskej obchodnej inšpekcie, prípadne prizvaným osobám, vykonať kontrolu a to tak, aby táto kontrola splnila účel
 • povinnosť v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky alebo vykonať opatrenia na ich odstránenie a následne o tom všetkom podať správu SOI
 • povinnosť uhradiť náklady skúšok na overenie bezpečnosti a kvality výrobkov, pokiaľ bezpečnosť alebo kvalita nevyhovovali požiadavkám a predpisom

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov a SOI

Jedným z orgánov, ktorý je oprávnený na tzv. alternatívne riešenie sporov, je aj Slovenská obchodná inšpekcia. Túto právomoc jej dáva zákon č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Cieľom takéhoto riešenia je vytvoriť prostredie pre dosiahnutie zmierlivého riešenia a dohody medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

Riešenie sporov je možné začať v slovenskom aj v anglickom jazyku. Alternatívne riešenie sporov je bezodplatné a uzavretá dohoda je právne záväzná pre obe strany.

SOI môže využiť toto riešenie pri sporoch s vyčísliteľnou hodnotou nad 20 €. SOI je okrem toho v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že môže riešiť aj spory, kde nie je jednoznačne určená kompetencia pre riešenie iným štátnym orgánom.

To neplatí pre spory vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb, o pripojení do distribučnej siete alebo sústavy, o združenej dodávke elektriny alebo plynu, o združenej dodávke a odbere tepla alebo pitnej vody, o odvádzaní odpadovej vody, o poskytovaní poštových služieb a poskytovaní niektorých iných verejných služieb.

Podávanie podnetov, sťažností, návrhov a žiadostí

Na podávanie sťažností je určený písomný styk, kde môže spotrebiteľ podať sťažnosť na adresu Ústredia SOI. Súčasťou sťažnosti by mali byť aj kópie všetkých relevantných dokladov a dokumentov, ktoré môžu pomôcť objasniť celú sťažnosť.

Ak chcete urýchliť vybavenie sťažnosti, priložte k nej aj:

 • ak ide o reklamáciu, tak objednávku, doklad o kúpe, doklad o uplatnení reklamácie, doklad o vybavení reklamácie a ak bol spravený, tak aj posudok
 • ak ide o odstúpenie od zmluvy pri eshope, tak objednávku, doklad o kúpe a o prevzatí tovaru, odstúpenie od zmluvy a komunikáciu s eshopom
 • ak ide o reklamáciu zájazdu, tak ponuku danej CK, zmluvu o zájazde, písomný záznam spísaný na mieste, doklad o reklamácii a komunikáciu
 • ak ide o spam, tak priložte celé znenie spamu tak, aby bolo zjavné, kto je odosielateľ a kto adresát, k tomu dátum a čas a všetky ďalšie indície

Alternatívou je podanie sťažnosti elektronicky. Sťažnosť musí byť zrozumiteľná, jednoznačná, s identifikáciou všetkých subjektov, s identifikáciou nedostatkov a tiež s jasným cieľom, čoho sa spotrebiteľ domáha. Lehota na vybavenie sťažnosti je 60 pracovných dní. V prípade potreby môže byť lehota predĺžená ešte o 30 pracovných dní.

Okrem sťažností je možné podať aj návrhy, podnety alebo žiadosti. Za týmto účelom sa odporúča primárne využiť elektronickú komunikáciu. Podania a podnety môžu byť aj anonymné, SOI sa nimi zaoberá vtedy, ak sú dostatočne konkrétne.

Použité zdroje informácií:

K téme

Najčítanejšie za týždeň

Bezplatné novinky z Bratislavy raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov

Diskusia

Odporúčame

Copyright © BratislavaDen.sk Všetky práva vyhradené. BratislavaDen.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku, jeho častí a zverejnených fotografií.