AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 03.07.1991

Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch - Brezanoch

Aktuálna adresa od 03.07.1991

Nedožery - Brezany


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061
[2] Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)
[12] Pozemky (031) - 092A
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[16] Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)
[24] Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A
[26] Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A
[30] Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055
[31] Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)
[32] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[33] Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/
[34] Výrobky (123) - 194
[35] Zvieratá (124) - 195
[46] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)
[47] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A
[54] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A
[55] Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)
[56] Peniaze (211, 213, 21X)
[61] Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)
[63] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[65] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[66] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121
[67] Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087
[68] Základné imanie súčet (r. 069 až 072)
[69] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[73] Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)
[75] Ostatné kapitálové fondy (413)
[76] Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)
[80] Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)
[82] Nedeliteľný fond (422)
[84] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086
[86] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[87] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)
[88] Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118
[89] Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)
[93] Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[94] Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)
[103] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[104] Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)
[106] Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)
[107] Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)
[112] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[113] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[114] Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)
[115] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[116] Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)
[118] Bankové úvery r. 119 + r. 120
[120] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[121] Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)
[122] Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)
[124] Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)
2013 2012
1 683 473 1 934 481
708 391 977 250
704 740 971 142
5 824 10 010
461 612 619 311
156 743 262 143
80 561 79 678
3 651 6 108
3 319 5 776
332 332
967 288 951 834
821 269 802 247
31 030 39 169
535 586 437 883
105 783 169 078
148 870 156 117
145 052 145 549
144 658 145 549
394
967 4 038
967 4 038
7 794 5 397
4 872 5 397
2 922
2013 2012
1 683 473 1 934 481
445 093 739 864
565 416 1 129 048
565 416 1 129 048
797 881 242 986
797 881 35 540
207 446
79 311 79 311
79 311 79 311
-711 481 -498 406
-711 481 -498 406
-286 034 -213 075
1 238 380 1 193 026
25 541 27 660
25 541 27 660
118 559 184 937
13 788 13 195
104 771 171 742
706 495 869 560
645 141 813 368
15 216 14 826
11 864 10 078
16 766 15 452
9 441 12 385
8 067 3 451
387 785 110 869
387 785 110 869
1 591
435
1 156