AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 19.10.2015

Poliklinika ProCare Košice s.r.o.

Aktuálna adresa od 19.10.2015

Einsteinova 23-25, Bratislava, 85101


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[6] Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/
[7] Goodwill (015) - /075, 091A/
[8] Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[17] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[56] Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[59] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[60] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[83] Zmena základného imania +/- 419
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[115] Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)
[118] Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120
[120] Ostatné rezervy (459A, 45X)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[125] Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[128] Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[143] Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)
[144] Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
1 277 824 1 200 230 1 274 936 1 406 781 1 681 306 1 850 138 1 723 380 1 841 737
118 002 319 553 526 822 748 081 967 962 1 187 032 1 396 482 1 636 907
194 841 391 107 587 860 784 622 981 374 1 178 126 1 363 890
1 424 3 336
194 841 389 683 584 524 779 366 974 207 1 169 048 1 363 890
5 256 7 167 9 078
118 002 124 712 135 715 160 221 183 340 205 658 218 356 273 017
50 847 53 961 57 076 60 191 63 323 67 143 72 597 76 526
33 339 46 848 62 916 83 122 76 575 106 455 118 312 163 280
9 534 17 947 23 185 29 712
33 816 23 903 15 723 16 908 33 908 14 113 4 262 3 499
1 158 288 878 865 745 643 657 635 710 169 644 449 322 314 201 571
19 558 23 391 20 198 9 171 11 220 11 603 12 229 10 709
19 558 23 391 20 198 9 171 11 220 11 603 12 229 10 709
36 367 12 231 9 777 10 236 11 470 3 327
36 367 12 231 9 777 10 236 11 470 3 327
1 096 155 838 793 714 112 636 600 683 423 625 276 309 316 184 993
284 732 407 706 389 245 451 167 403 885 291 831 206 468 184 358
22 617 115 704 142 598 139 775 116 486 34 407 41 408
146 949 140 164 123 520
262 115 292 002 246 647 164 443 147 235 133 904 165 060 184 358
809 628 425 093 324 067 180 347 254 629 327 488
99 587
2 772 17 704
1 795 3 222 800 5 086 7 205 5 957 3 261 635
6 208 4 450 1 556 1 628 4 056 4 243 769 5 869
4 967 3 102 732 886
1 241 1 348 1 556 1 628 4 056 4 243 37 4 983
1 534 1 812 2 471 1 065 3 175 18 657 4 584 3 259
1 534 1 812 2 471 1 065 2 790 5 890 1 460 3 259
385 12 767 3 124
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
1 277 824 1 200 230 1 274 936 1 406 781 1 681 306 1 850 138 1 723 380 1 841 737
757 305 877 344 998 222 1 109 945 1 225 820 1 330 522 1 467 745 1 605 423
1 605 440 1 605 440 1 605 440 1 605 440 1 605 440 1 605 440 1 605 440 1 605 440
1 605 440 1 605 440 1 605 440 1 605 440 1 605 440 1 605 440 1 605 440 5 000
1 600 440
-728 096 -607 218 -495 495 -379 620 -274 917 -132 170 -17
-728 096 -607 218 -495 495 -379 620 -274 917 -132 170 -17
-120 039 -120 878 -111 723 -115 875 -104 703 -142 748 -137 678 -17
481 377 281 557 236 408 246 735 406 628 464 116 192 455 203 996
2 793 1 728 3 793 5 936 11 661 8 468 4 440 10 567
887 3 501
2 793 1 728 2 906 2 435 3 663 747 175 269
7 998 7 721 4 265 10 298
7 759 10 777 12 321 6 690
7 759 10 777 12 321 6 690
281 047 195 877 175 846 189 626 370 948 429 398 176 006 171 040
107 884 36 547 47 129 54 857 237 078 247 459 58 715 55 448
55 035 3 725 4 112 9 818 218 351 218 698 9 837
2 245 576
52 849 32 822 43 017 42 794 18 727 28 185 48 878 55 448
8 54 34
82 841 87 767 69 530 69 155 66 527 67 631 59 677 61 292
50 554 53 616 40 645 48 060 44 816 43 153 38 469 38 658
39 197 16 783 14 595 13 516 12 011 61 259 12 922 9 857
571 1 164 3 939 3 984 10 482 9 896 6 223 5 785
189 778 73 175 44 448 44 483 24 019 26 250 12 009 22 389
43 647 40 600 24 419 26 108 24 019 22 804 20 103 20 241
146 131 32 575 20 029 18 375 3 446 -8 094 2 148
39 142 41 329 40 306 50 101 48 858 55 500 63 180 32 318
7 590 7 571 7 571 7 179 4 084
8 500 14 620 20 740 22 780 28 900 10 200
23 052 19 138 11 995 20 142 19 958 41 216 63 180 32 318