AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

 

Všeobecné obchodné podmienky

 

I.     Úvodné ustanovenia 

 

1.    Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP") bližšie vymedzujú základné obchodné podmienky, práva a povinností a vzťahy medzi spoločnosťou Foaf s.r.o., so sídlom Pribinova 30, Bratislava – mestská časť Ružinov, 821 09 Bratislava, IČO: 36 774 421 (ďalej ako „Poskytovateľ“), a jej zákazníkmi v oblasti poskytovania, sprostredkovania a objednávania služieb. Podmienky a vzťahy neuvedené v týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2.    Predmetom právneho vzťahu Poskytovateľa a Používateľa je poskytovanie Služieb bližšie vymedzených v rámci prílohy k týmto VOP. 

3.     Vzťahy neupravené VOP sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z., Obchodný zákonník v platnom znení. 

4.    Registráciou Používateľa a pridelením Používateľského konta dochádza k uzatvoreniu Zmluvného vzťahu medzi Používateľom a Poskytovateľov na poklade Zmluvy, ktorej ustanovenia sa riadia týmito VOP a ku ktorým Používateľ odoslaním registračného formulára pristupuje.

5.    Registráciou Používateľ zároveň prehlasuje, že nie je spotrebiteľom, ale právnickou osobou alebo fyzickou osobou konajúcou v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, alebo osobou oprávnenou konať v mene právnickej osoby. 

 

II.     Vymedzenie pojmov 

 

 1. Internetovou stránkou sa pre účely týchto VOP rozumie internetová stránka, prostredníctvom ktorej Poskytovateľ umožňuje prístup Používateľom k Používateľskému účtu za účelom poskytovania Služieb.

 2. Používateľ je právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitného predpisu, ktorá sa registrovala sa pre užívanie Služby poskytovanej spoločnosťou s využitím Internetovej stránky.

 3. Platforma je pracovné prostredie Používateľa, ku ktorému Používateľ získa prístup prostredníctvom zriadenia prístupu k Používateľskému účtu a ktorá slúži na využívanie Služieb Používateľom.

 4. Používateľský účet je účet zriadený Poskytovateľom pre Používateľa, ktorý umožňuje prístup Používateľa do Platformy a bude definovaný jedinečným spojením prihlasovacieho mena a hesla viažuceho sa k tomuto Používateľskému účtu.

 5. Službami sa na účely týchto VOP rozumejú služby informačnej spoločnosti poskytované Používateľom prostredníctvom Platformy. Predmetom Služieb je poskytovanie univerzálnej platformy pre prepojenie a synchronizáciu dát ako aj administratívu podnikateľskej agendy Používateľa. Služby môžu taktiež zahŕňať poskytovanie, sprostredkovanie a objednávanie ďalších služieb ako sú napr. účtovné a právne poradenstvo, alebo sprostredkovanie finančných služieb. Zmluvou sa rozumie zmluva k uzatvoreniu ktorej dochádza formou pristúpenia k týmto VOP a úhradou príslušnej Ceny v prípade spoplatnených Služieb.  

 

 

III.     Zriadenie Používateľského účtu a obdobie poskytovania Služieb

 

 1. Používateľovi bude zriadený Používateľský účet prostredníctvom registrácie v rámci Internetovej stránky.

 2. Poskytovateľ zriadi Používateľovi Používateľský účet po tom čo mu budú zo strany Používateľa zaslané všetky povinné údaje vyplnené Používateľom v rámci registrácie na Internetovej stránke.

 3. Podmienkou pre zriadenie Používateľského účtu je vyjadrenie výslovného súhlasu s týmito VOP. 

 4. Prístup do spoplatnenej časti Platformy je podmienený objednaním spoplatnenej Služby Používateľom a uhradením Ceny za používanie Služby. V takom prípade sa Služba začne poskytovať dňom uhradenia Ceny zvolenej Služby Používateľom. Uhradením Ceny zvolenej Služby Používateľ vyjadruje svoj súhlas so začatím poskytovania Služby.

 5. Používateľský účet je oprávnený používať len Používateľ, pre ktorého bol Poskytovateľom zriadený Používateľský účet, pričom so súhlasom Poskytovateľa je možné vytvoriť pre takto zriadený Používateľský účet viacero samostatných prístupov. 

 6. V prípade, že sa už registrovaný Používateľ registruje opätovne, a to popri existencii jeho platného Používateľského účtu, Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne odstrániť takto vzniknuté duplicitné Používateľské účty. 

 7. Doba na ktorú bola Zmluva uzatvorená sa automaticky obnovuje na ďalšie obdobie v rovnakej dĺžke trvania, pokiaľ Používateľ neoznámi Poskytovateľovi svoj zámer neobnoviť Zmluvu a poskytovanie Služieb. Takéto oznámenie musí byť doručené Poskytovateľovi pred uplynutím doby trvania Zmluvy. 

 

IV.     Cena za poskytovanie Služieb

 

 1. Poskytovateľ poskytuje prostredníctvom Platformy Používateľovi Službu, a to odplatne alebo bezodplatne.

 2. Za poskytovanie odplatných Služieb je Používateľ povinný uhrádzať poplatok (ďalej len „Cena“). Cena a platobné podmienky spoplatnených Služieb sa riadia platným cenníkom zverejneným na Internetovej stránke Poskytovateľa v čase uzatvorenia Zmluvy. V prípade automatickej obnovy platnosti Zmluvy sa pre takto obnovený právny vzťah aplikuje cenník platný v čase tejto obnovy.

 3. O bezodplatnosti poskytovania Služby a o dĺžke jej poskytovania rozhoduje jednostranne Poskytovateľ. Poskytovateľ si vyhradzuje právo upraviť Ceny pre jednotlivé Služby, ktoré bude ponúkať Používateľom a zároveň jednostranne meniť Ceny za Službu, pričom pri zmene Ceny sa pre Používateľa bude aplikovať Cena  platná v dobe vzniku právneho vzťahu medzi Poskytovateľom  a Používateľom.

 4. Podmienky a spôsob úhrady Ceny ako aj obdobie za ktoré sa Cena platí sú uvedené na Internetovej stránke Poskytovateľa. 

 5. Prístup do spoplatnenej časti Platformy a využívanie spoplatnených Služieb je podmienený objednaním služby Používateľom a uhradením poplatku za používanie Služby.

 

 

 

V.     Práva a povinnosti Používateľa

 

1.    Používateľ je povinný uviesť v registračnom formulári pravdivo a úplne všetky povinné údaje v rozsahu určenom Poskytovateľom. V prípade, že Používateľ uvedie v registračnom formulári nesprávne a/ alebo nepresné, a/alebo nepravdivé údaje, zodpovedá Poskytovateľovi za škodu tým spôsobenú.

2.    Používateľ je povinný zaplatiť za poskytovanie Služieb Cenu v rozsahu a spôsobom v súlade s týmito VOP a v súlade s platným cenníkom dostupným na Internetovej stránke.

3.    Používateľ sa zaväzuje, že nebude v rámci Platformy meniť, vymazávať, odstraňovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom zasahovať do Poskytovateľom nastavených údajov a že nebude Platformu používať spôsobom, ktorým by narušoval práva Poskytovateľa, a/alebo poškodzoval jeho dobré meno a jeho záujmy.

4.    Používateľ je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do Používateľského účtu osobou, ktorá na vstup do tohto účtu nie je oprávnená, najmä je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku údajov prihlasovacieho mena a hesla, inak zodpovedá za všetku škodu, ktorú v dôsledku tejto skutočnosti utrpí Poskytovateľ a/alebo iný používateľ a/alebo návštevník a/alebo tretia osoba.

5.    Používateľ má právo používať obsah Internetovej stránky tak, aby mohol riadne využívať Službu a s takýmto použitím obsahu Internetovej stránky vyslovuje Poskytovateľ svoj nevýhradný súhlas platný po dobu trvania poskytovanie Služieb.

6.    Používateľ sa zaväzujete že Služby bude využívať výhradne na svoju vlastnú potrebu a podnikanie a nebude ich ďalej komerčne poskytovať tretím stranám.

7.    Súčasťou Služby je aj uchovávanie záznamov a informácií, ktoré Používateľ zadá do Platformy. Používateľ ale berie na vedomie, že Poskytovateľ nezabezpečuje archiváciu registratúrnych záznamov, ani uchovávanie účtovných dokladov vytvorených Používateľom v rámci poskytovania Služby. Poskytovateľ zároveň nezodpovedá za škodu, ktorá prípadne vznikne Používateľovi v súvislosti s povinnosťami stanovenými všeobecne záväznými predpismi v oblasti registratúry a archívnictva, resp. v oblasti uchovávania účtovných dokladov.

8.    Používateľ má právo využívať Platformu aj ako dátové úložisko za účelom úschovy jednotlivých dokumentov, ktoré sú vložné, spracované alebo vytvorené v súvislosti s poskytovaním Služby. V prípade aj takéto údaje alebo dokumenty zasahujú do práv Poskytovateľ a/alebo iných používateľov a/alebo tretích osôb, Poskytovateľ má právo jednostranne nenávratne odstrániť všetok obsah Používateľa z úložiska dát jeho zmazaním, pričom vopred vyzve Používateľa na odstránenie uvedeného obsahu. Poskytovateľ v takomto prípade nezodpovedá za škodu, ktorá v dôsledku tohto konania môže Používateľovi vzniknúť. 

9.    Používateľ má právo požiadať Poskytovateľa o okamžité odstránenie Používateľského účtu a/alebo obsahu Používateľa s tým, že Poskytovateľ po obdržaní takejto požiadavky Používateľský účet bezodplatne zruší a nenávratne odstráni obsah Používateľa. Používateľ má možnosť zmazať obsah svojho Používateľského účtu aj samostatne, a to zmazaním údajov, ktoré do neho vyplnil. V prípade, že nedôjde k odstráneniu Používateľského účtu, bude mať Používateľ podľa podmienok stanovených Poskytovateľom, umožnený obmedzený prístup k svojmu Používateľskému účtu aj po ukončení poskytovania Služieb.

 

 

VI.    Práva a povinnosti Poskytovateľa 

 

 1. Poskytovateľa sa zaväzuje poskytovať Služby prostredníctvom sprístupnenia Platformy dostupnej na Internetovej stránke pre Používateľa zriadením Používateľského účtu. 

 2. Pri odplatnom poskytovaní služieb, poskytuje Poskytovateľ Služby za Ceny podľa aktuálneho cenníka sprístupneného verejnosti prostredníctvom Internetovej stránky. 

 3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo poskytovať Službu počas určeného obdobia aj bezodplatne alebo za Cenu zníženú o stanovenú sumu.

 4.  V prípade ak má Služba spočívať v sprostredkovaní poskytovania rôznych služieb zo strany tretích osôb pre Používateľa sa pre účely VOP rozumie Službou aj jej sprostredkovanie. V takom prípade Poskytovateľ nie priamym dodávateľom služieb ale ich sprostredkovateľ.

 5. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že Služba poskytovaná Poskytovateľom nie je poradenskou službou, službou účtovníka, finančného poradcu, advokáta alebo inej osoby podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu. Súčasťou Služby nie je ani zabezpečovanie archiváciu dokladov Používateľa v zmysle príslušných právnych predpisov.  

 6. Poskytovateľa nezodpovedá za obsah a správnosť konkrétnych administratívnych a ekonomických úkonov Poskytovateľa vykonávaných vo vzťahu k orgánom verejnej moci alebo iným tretím osobám.

 7. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú dostupnosť Služby. Za porušenie povinností Poskytovateľa sa nepovažuje prerušenie poskytovania Služby v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa Čl. IX týchto VOP, vrátane servisných zásahov Používateľa alebo odstávky na strane tretej osoby. 

 

VII.     Licenčné dojednanie a práva duševného vlastníctva 

 

 1. Obsah Platformy a jednotlivé Služby, ktoré sú na prostredníctvom nej poskytované vrátene Internetovej stránky, zdrojových kódov, funkcií, produktov, grafických zobrazení, užívateľského rozhrania, obsahu textov, loga, dizajnov, sú chránené príslušnými ustanoveniami predpisov v oblasti práva duševného vlastníctva vrátane predpisov autorského práva. Vlastníkom a uvedených práv, resp. osobou oprávnenou disponovať s uvedenými právami je Poskytovateľ.

 2. Pre prípad že je pre účely poskytovanie Služieb potrebné aby boli zo strany Používateľa využívané práva duševného vlastníctva, udeľuje Poskytovateľ Používateľovi nevýhradnú, celosvetovú, neprenosnú a obmedzenú licenciu na používanie práv duševného vlastníctva iba na účely používania Platformy pri využívaní Služieb v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Licencia“). Odmena za Licenciu je zahrnutá v Cene. Licencia neumožňuje Používateľovi udeliť sublicenciu tretím osobám alebo Licenciu ďalej postúpiť alebo predávať. Pokiaľ nie je v týchto VOP výslovne uvedené inak, žiadna iná licencia alebo právo sa nebude považovať za udelené ani implicitne v súvislosti s duševným vlastníctvom, autorskými právami alebo dôvernými informáciami Poskytovateľa, či už sú alebo nie sú registrované.

 3. Používateľ sa zaväzuje, že bude využívať Platformu a s ňou spojené Služby v súlade týmito VOP a v rozsahu zaplatenej Služby a zároveň nebude žiadnym spôsobom chránené reprodukovať, prenajímať, opätovne publikovať, predávať, rozširovať, sťahovať alebo vytvárať odvodené diela.

 4. Používateľa sa zároveň zaväzuje, že nebude používať Internetovú stránku a Platformu, prípadne ich časti, ktoré sú predmetom ochrany duševného vlastníctva, akýmkoľvek neoprávneným spôsobom, vrátane, avšak nielen, neoprávneného vstupu, neoprávneného automatizovaného sťahovania alebo preťažovania sieťovej kapacity.

 5. Platforma môže umožňovať prístup k produktom, službám, webovým lokalitám, prepojeniam, obsahu, materiálom, odborným znalostiam, integráciám alebo aplikáciám aj od tretích strán. Poskytovateľ v rámci aplikácií a služieb tretích strán neposkytuje licenciu na žiadne duševné vlastníctvo a nenesie žiadnu zodpovednosť voči nadobúdateľovi ani iným subjektom v súvislosti s informáciami a službami poskytovanými akýmikoľvek aplikáciami alebo službami tretích strán.

 

VIII.     Zodpovednosť za vady 

 

 1. Poskytovateľ nezodpovedá za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností podľa zmluvy a týchto VOP v prípade, ak toto neplnenie nastalo v dôsledku konania okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa Čl. IX týchto VOP, ako sú okolnosti na strane tretej osoby, osoby Používateľa alebo z dôvodu prítomnosti vyššej moci. 

 2. V prípade, že sa Poskytovateľ odvoláva na vyššiu moc, je povinný to oznámiť Používateľovi  bez zbytočného odkladu, Rovnakým spôsobom oznámi poskytovateľ nadobúdateľovi ukončenie okolností vyššej moci. 

 

IX.     Okolnosti vylučujúce zodpovednosť  

 

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje podniknúť maximálne úsilie za účelom nepretržitej dostupnosti Služieb prostredníctvom prístupu do Platformy v rámci Internetovej stránky, vrátane zabezpečenia adekvátneho štandardu  bezpečnosti a prevádzkyschopnosti svojich systémov.

 2. Pre prípad okolností vylučujúcich zodpovednosť ako objektívnych a neodvrátiteľných okolnostiach a technických prekážok alebo iných skutočností spôsobujúcich nemožnosť poskytovania Služieb, ktoré poskytovateľ nevie ovplyvniť za takéto prekážky nezodpovedá.

 3. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť sú také mimoriadne a neodvrátiteľné udalosti alebo skutočnosti nevyhnutné vyvolané poskytovaným Služieb a ich bezprostredné následky, ktoré sú schopné ovplyvniť riadne a úplné plnenie povinností vyplývajúcich z týchto VOP.

 4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považujú okrem vyššej moci taktiež odstávka Poskytovateľa alebo prestoj na strane tretej osoby.

 5.  Za vyššiu moc sa na účely týchto VOP považujú okolnosti, ktoré nastali nezávisle od vôle poskytovateľa, bez jeho zavinenia, sú nepredvídateľné, prípadne predvídateľné avšak neovplyvniteľné, pričom majú vplyv na poskytovanie Služieb a týchto VOP. 

 6. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ musí z času na čas vykonať bežnú údržbu, opravu alebo aktualizáciu Platformy kedy služby nemusia byť dostupné alebo nefungujú správne. Poskytovateľ sa bude snažiť informovať Používateľ o takejto odstávke vopred.

 7. Používateľ tiež berie na vedomie, že Poskytovateľa sa pri poskytovaní Služieb spolieha na tretie strany vrátane poskytovateľov štandardného softvéru, cloudových alebo hostingových služieb. Klient súhlasí s tým, že nedostupnosť systémov tretích strán (i) môže ovplyvniť dostupnosť Platformy a/alebo Služieb, (ii) je mimo kontroly Poskytovateľ, a (iii) nebude mať za následok žiadne vrátenie Ceny Používateľovi. Poskytovateľ vynaloží komerčne primerané úsilie, ktoré môže byť potrebné, aby jej tretie strany nespôsobili nedostupnosť Služieb

 8. V prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť si Poskytovateľ vyhradzuje právo nezodpovedať za nijaké škody alebo ujmu vzniknutú v dôsledku prerušenia alebo ukončenia poskytovania Služieb. 

 

X.     Trvanie zmluvy a jej ukončenie 

 

 1. Zmluva medzi Poskytovateľom a Používateľom sa uzatvára na dobu neurčitú.

 2. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy a zrušiť registráciu Používateľa v prípade, že Používateľ porušuje tieto VOP, poruší práva duševného vlastníctva Poskytovateľa, poškodzuje dobré meno Poskytovateľa, umožní využitie Platformy inej neregistrovanej osobe. 

 3. Používateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenie zmluvnej povinnosti Poskytovateľom, nemajúcom pôvod v okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť podľa Čl. IX týchto VOP. 

 4. V prípade odstúpenia od Zmluva a zrušenia registrácie je Poskytovateľ oprávnený nenávratne odstrániť obsah a všetky dáta vytvorené Používateľom na jeho stránke, v tomto prípade Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Používateľovi v súvislosti s odstránením jeho dát a obsahu Používateľa. 

 5. V prípade odstúpenia od Zmluvy a zrušenia registrácie si zmluvné strany nebudú vracať žiadne plnenia, ktoré si poskytli do odstúpenia od Zmluva a zrušenia registrácie. 

 6. Poskytovateľ ako aj Používateľ sú oprávnení vypovedať Zmluvu uzatvorenú na poklade týchto VOP, pričom výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

 7. Výpoveď a odstúpenie od Zmluvy môže byť vykonané tak, že bude zaslané na e-mailovú adresu Používateľa alebo Poskytovateľa

 

XI.     Ochrana osobných údajov a dôveryhodnosť

 

 1. Poskytovateľ spracúva osobné údaje Používateľa a dodržiava ochranu osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („nariadenie GDPR") a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZoOOU“). 

 2. Informácie týkajúce s spracúvania osobných údajov zo strany Poskytovateľa sú dostupné na Internetovej stránke Poskytovateľa. Pristúpením k týmto VOP zároveň Používateľ potvrdzuje, že sa s týmito podmienkami oboznámili.

 3. Na účely spracovania osobných údajov Používateľa v rámci poskytovania služieb informačnej spoločnosti je Poskytovateľ v pozícii samostatného prevádzkovateľa osobných údajov.

 4. V prípade ak v rámci poskytovania Služieb dochádza k sprostredkovaniu služby zo strane tretej osoby je poskytovateľ v postavení sprostredkovateľa osobných údajov. 

 5. Poskytovateľ bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých údajoch a osobných údajoch, ktoré Používateľ zadá do Platformy resp. Používateľského účtu. V prípade, ak Poskytovateľ poverí ďalšie osoby spracovaním osobných údajov, deje sa tak len za účelom poskytovania služby v zmysle týchto VOP. Tieto osoby budú zároveň povinné rovnako dodržiavať mlčanlivosť ako Poskytovateľ vo vzťahu k údajom resp. osobným údajom, ktoré Používateľ Poskytovateľovi poskytol. Tieto osoby sú povinné riadiť sa pri vykonávaní svojej činnosti okrem iného aj týmito VOP. 

 

XII.     Reklamácie 

 

 1. Poskytovateľ vyvíja maximálne úsilie o spokojnosť našich Používateľov. Akékoľvek sťažnosti a reklamácie je možné uplatniť na emailovej adrese [email protected]

 2. Poskytovateľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu čo v najkratšom čase a bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od obdržania podnetu od Používateľa. 

 

XIII.    Komunikácia 

 

 1. V prípade doručovania vzájomnej korešpondencie sa doručením v zmysle týchto VOP rozumie doručenie písomného obsahu na elektronickú adresu alebo doporučene poštou alebo kuriérom na adresu Poskytovateľa.

 2. Za deň doručenia sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana odmietne prevziať doručovanú písomnosť, alebo v deň vrátenia zásielky s vyznačenou poznámkou ohľadom nemožnosti doručenie zásielky.

 3. Pri elektronickom doručovaní písomností e-mailovou poštou sa písomnosť považuje za doručenú v deň nasledujúci po dni jej odoslania. 

 4. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy Zmluvných strán uvedené v rámci registrácie Používateľa, ibaže adresát písomností oznámil novú adresu, prípadne novú elektronickú adresu na doručovanie písomností. 

 

XIV.    Zmena VOP

 

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP kedykoľvek v priebehu trvania Zmluvy alebo poskytovania Služieb. Zmenu VOP oznámi Poskytovateľ prostredníctvom Internetovej stránky alebo oznámením prostredníctvom elektronickej komunikácie.

 2. Zmluvné strany sú vždy viazané ustanoveniami VOP platnými v čase uzatvorenia zmluvy platnosti Zmluvy; Ak Používateľ nevyjadrí nesúhlas so znením VOP do 7 dní od oznámenia o ich zmene, tieto VOP sa stávajú účinné aj vo vzťahu k platnej Zmluve.

 3. Ak sa niektoré ustanovenie VOP stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia týmto nedotknuté zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. V takomto prípade nahradí Poskytovateľ takéto ustanovenie platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto VOP pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu nahrádzaného ustanovenia. 

 4. Táto verzia VOP nadobúda platnosť a účinnosť dňa 14. mája 2024

 

XV.    Orgán dohľadu  

 

Orgánom dohľadu Poskytovateľa je:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Odbor výkonu dozoru

Prievozská 32, P.O. Box 5

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

 

XVI.    Záverečné ustanovenia 

 

 1. Právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 2. Tieto VOP ako aj Zmluva uzavretá na základe nej a vzťah z nej vzniknutý sa spravujú právom Slovenskej republiky a súčasne sa týmto dohodli, že akékoľvek súdne spory vyplývajúce z týchto VOP a Zmluvy budú prerokované a rozhodované súdmi Slovenskej republiky, teda zakladajú právomoc súdov Slovenskej republiky.